Behandelvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Het Huidinstituut en de cliënt waarop Het Huidinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Het Huidinstituut

Het Huidinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het Huidinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Het Huidinstituut melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Het Huidinstituut het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen met een minimum van € 25,- per half uur. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Het Huidinstituut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Het Huidinstituut de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

 

Het Huidinstituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden uitzondering.

 

Behandelingen die de cliënt zelf inboekt via het online reserveringssysteem, worden verrekend volgens de geldende tarieven en kunnen qua inhoud, tijdstip of tijdsduur achteraf niet worden gewijzigd. 

Betaling

Het Huidinstituut vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten  te voldoen. 

 

Slechts na overleg met de huidspecialiste kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Het Huidinstituut de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Het Huidinstituut de vordering over aan een bevoegd incasso bureau. 

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Het Huidinstituut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het Huidinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Het Huidinstituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het Huidinstituut zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

De huidspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de huidspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Aansprakelijkheid

Het Huidinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het Huidinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Het Huidinstituut geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

 

- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste 

  geadviseerde producten heeft gebruikt;

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door   

  de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd;

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf 

  werkdagen heeft opgevolgd;

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft 

  gebruikt.

 

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Het Huidinstituut gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Het Huidinstituut doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal

Het Huidinstituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het Huidinstituut meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Het Huidinstituut en de behandelende huidspecialiste. Het Huidinstituut moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Het Huidinstituut de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Het Huidinstituut en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Het Huidinstituut het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Het Huidinstituut en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden webshop


Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.
Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Wij streven ernaar om alle producten op voorraad te hebben. Bij een bestel aantal boven de voorraad wordt het bedrag gecrediteerd en terug gestort.

Het Huidinstituut behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Privacy statement
Het Huidinstituut respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Het Huidinstituut zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Het Huidinstituut gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
- Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
- Om het winkelen bij Het Huidinstituut zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
- Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.
- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
    
Het Huidinstituut verkoopt uw gegevens niet
Het Huidinstituut zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het Huidinstituut gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Het Huidinstituut geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Het Huidinstituut, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.